Foto: Pixabay

INTEGRITETSPOLICY

För att vi på Brödinstitutet ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet, och eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Det är viktigt för oss att du som berörs känner dig trygg med hur vi hanterar dina och personuppgifter. I vår dataskyddspolicy beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi behandlar, varför och hur länge vi sparar dem. Nedan kan du läsa en förkortad version av vår policy. Vill du läsa hela policyn, var vänlig ladda ner den här.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det rör till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

Personuppgiftsansvarig

För den behandling av personuppgifter som sker inom Brödinstitutets verksamhet är Sveriges bagare & konditorer AB personuppgiftsansvarig. (organisationsnummer 556103-3233).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Generellt
Brödinstitutet (inom Sveriges bagare & konditorer) behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster. Om Brödinstitutet skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Särskilt om hanteringen av dina personuppgifter
Brödinstitutet kommunicerar i medier, i nätverk med personliga tränare, dietister, bagare, skolsköterskor, läkare, nutritionsforskare och många andra i samhället. Vi på Brödinstitutet kan som ett led i detta behandla uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter. Detta för att kunna administrera informationsutskick, inbjudningar, pressmeddelanden samt personliga möten. Då vi ser att detta ligger i såväl vårt som ditt intresse grundar sig denna behandling på en intresseavvägning.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamlandet utgår från kontaktlistor baserat på framtagna medielistor, från möten och arbetsrelationer.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Till exempel när vi använder oss av kommunikationsplattform för utskick av pressmeddelanden. Dessa parter är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss.

Sveriges bagare & konditorer AB har ansvar för att skriva avtal med samtliga personuppgiftsbiträden och lämna instruktioner om hur dessa får behandla personuppgifterna. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna.
När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt vad överordnad lag kräver. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen.

Vilka är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter.

I integritetspolicyn finns närmre information om vad dessa rättigheter innebär.

Hantera dina rättigheter

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.

Enklast kontaktar du oss på följande mejladress: kansli@bageri.se.
Det går också bra att skicka din begäran via post till följande adress:

Personuppgifter

Sveriges bagare & konditorer AB
Box 55680, 102 15 Stockholm

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen (som inom kort byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se datainspektionen.se

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: kansli@bageri.se, eller via telefon på: 08-762 67 90.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på Sveriges bagare och konditorers hemsida bageri.se.